GDPR

Ochrana osobných údajov je v našej spoločnosti SPOTEE s.r.o. zabezpečená v súlade s požiadavkami:

 • GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej aj len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Platné od 25.5.2018 a účinné od 25.5.2018
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon OÚ“)  – okrem §2, §5, druhej a tretej časti Zákona (podľa §3 ods. 2 – Pôsobnosť Zákona). Účinný od 25.5.2018.

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa:

SPOTEE s.r.o.

Poniklecová 24

841 07 Bratislava

IČO: 52 057 704

tel.: +421 911 15 09 07

kontakt: info@spotee.io

kontakt pre GDPR: gdpr@spotee.io

Dotknutá osoba:

 • Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov:
 • Prístup k osobným údajom (podľa č. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
 • Právo na opravu údajov (podľa č. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)
 • Právo na vymazanie (podľa č. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (podľa č. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)
 • Právo na prenosnosť údajov (podľa č. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)
 • Právo namietať (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • Automatizované rozhodovanie (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • Právo na odvolanie súhlasu (podľa č. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)
Bližšie o právach dotknutých osôb:   Práva dotknutých osôb