Licenčná zmluva

Podmienky udelenia nevýhradnej licenčnej zmluvy podľa §65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení pre používanie aplikácie Spotee.


Článok I. – Vymedzenie pojmov

1.1 Aplikáciou sa pre účely tejto zmluvy rozumie elektronická platforma vo forme programu, určeného pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS. Aplikácia slúži na informovanie vodičov motorových vozidiel o voľných parkovacích miestach, ktoré sú k dispozícii alebo ich je možné rezervovať. Aplikácia poskytuje základné informácie o parkovacích miestach bezodplatne a bez nutnosti registrovať sa. Umožňuje vytvorenie registrovaného profilu s možnosťou využívať niektoré funkcie aplikácie zdarma a taktiež službu poskytovania informácií o parkovacích miestach ponúkaných Používateľmi s názvom „Zdieľaj a zarábaj“. Parkovacie miesta môžu Používatelia uvádzať ako miesta poskytované zdarma alebo miesta poskytované za odplatu.

1.2 Prevádzkovateľom aplikácie Spotee je firma Spotee s.r.o., Poniklecova 5870/24, 84107 Bratislava, IČO: 52 057 704, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:134156/B.

1.3 Používateľom aplikácie je každá osoba, ktorá si nainštalovala aplikáciu Spotee za účelom využívania funkcií, ktoré ponúka. Aplikáciu môžu používať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť podmienkami tejto licenčnej zmluvy pre používanie aplikácie Spotee (ďalej len „Podmienkami“).

1.4 Inzerentom (ďalej ako „Poskytovateľ“ parkovacieho miesta alebo „Inzerent“ – pre účely tejto zmluvy sú oba výrazy rovnocenné a majú rovnaký význam) je každý Používateľ, ktorý využíva funkciu umožňujúcu poskytnutie parkovacieho miesta (ďalej ako funkcia „Zdieľaj a zarábaj“). Prevádzkovateľ za využívanie tejto funkcie aplikácie inzerentom si uplatňuje právo na odmenu vo výške 25% z ceny, ktorú Poskytovateľ uviedol na svojom parkovacom mieste ako poplatok za poskytnutie parkovacieho miesta.

1.5 Kreditom sa v prípade využívania služby inzercie spoplatneného parkovacieho miesta rozumie suma, ktorá predstavuje peňažnú hodnotu vo výške, ktorú si Inzerent u Prevádzkovateľa predplatil.

1.6 Refundácia kreditov je vrátenie finančnej hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov Používateľa po znížení o manipulačný poplatok podľa aktuálne platného cenníka.

1.7 Hľadajúci je Používateľ, ktorý hľadá parkovacie miesto ponúkané Poskytovateľom za účelom využitia parkovacieho miesta prostredníctvom aplikácie.


Článok II. – Základné ustanovenia

2.1 Prevádzkovateľ aplikácie udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, za bližšie dohodnutých podmienok, v rozsahu tejto zmluvy.

2.2 Nainštalovaniu aplikácie predchádza povinnosť oboznámiť sa so znením týchto Podmienok a vyjadriť súhlas s ich znením zaškrtnutím príslušného políčka. Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely vyjadruje Používateľ zaškrtnutím príslušného políčka samostatne. Odoslaním potvrdenia Používateľ prehlasuje, že sa so znením Podmienok riadne oboznámil, bezvýhradne súhlasí s ich znením a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.3 V prípade, že Používateľ ďalej nemôže dodržiavať ustanovenia Podmienok, je povinný bezodkladne ukončiť používanie aplikácie, a prehliadanie jej obsahu. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok týmto nie je dotknutá. Právo na ochranu osobných údajov týmto nie je dotknuté.

2.4 Inzerent a Hľadajúci si podmienky ponúknutia parkovacieho miesta dohadujú samostatne a nezávisle od prevádzkovateľa aplikácie. Akékoľvek nároky na Prevádzkovateľa aplikácie vyplývajúce z ich vzájomných dohôd sú vylúčené.

2.5 Podmienky pre Inzerenta, ktorý má záujem využívať platenú službu „Zdieľaj a zarábaj“, bližšie upresňuje článok IX. týchto Podmienok.


Článok III. – Autorské práva

3.1 Používaním aplikácie nevzniká Používateľovi žiadny právny nárok na akýkoľvek obsah aplikácie, úpravu alebo zásah do integrity aplikácie. Obsah a dizajn aplikácie je výsledkom tvorivej duševnej činnosti spoločného diela autorov a podlieha ochrane práv podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

3.2. Majetkové práva autorov vykonáva Prevádzkovateľ.

3.3 Prevádzkovateľ môže právo výkonu majetkových práv autorov postúpiť tretej osobe. Súhlas na použitie diela alebo jeho časti môže byť poskytnuté iba na základe týchto Podmienok podľa § 65, Autorského zákona.


Článok IV. – Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Právo užívania aplikácie vzniká momentom dokončenia registrácie a končí v okamihu, kedy používateľ svoj účet zruší alebo, kedy dôjde k porušeniu týchto Podmienok.

4.2 Zmluvný vzťah je uzavretý na dobu neurčitú.

4.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať, ak Používateľ závažným spôsobom poruší autorské práva Prevádzkovateľa, najmä neoprávneným zásahom do štruktúry alebo programovej časti aplikácie, kopírovaní a zdieľaní autorského obsahu Prevádzkovateľa a pod.

4.4 Výpoveď zmluvy je účinná dňom doručenia oznámenia na kontaktný e-mail druhej zmluvnej strany.

4.5 Povinnosťou Používateľa aplikácie je uvádzať iba také údaje pre registráciu a údaje týkajúce sa parkovacieho miesta a vozidla, ktoré sú pravdivé.

4.6 Používateľ sa zaväzuje, že bude používať aplikáciu iba na účel, na ktorý bola vytvorená.

4.7 Právo používania aplikácie zaniká, ak Používateľ poruší autorské práva, neoprávnene naruší integritu aplikácie alebo neoprávnene zneužije vstup do programovej časti aplikácie alebo iného, ako svojho používateľského účtu, znemožní alebo obmedzí ostatných používateľov v používaní aplikácie, alebo iným spôsobom zapríčiní škodu Prevádzkovateľovi.

4.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup k riadnemu využívaniu aplikácie na nevyhnutne potrebný čas (pre účely aktualizácie aplikácie, opravy chýb funkcionality a podobne) alebo pre ojedinelé prípady, ktoré vzniknú z dôvodu nepredvídateľnosti, živelnej pohromy a pod. (napr. dočasný výpadok servera, internetového pripojenia, služieb tretích strán a pod.) a to bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.

4.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť používanie aplikácie na účely kontroly pri oprávnenom podozrení na porušenie Podmienok.

4.10 Povinnosťou Používateľa pri parkovaní je riadiť sa Zákonom o pozemných komunikáciách č. 135/1961 v platnom znení, Zákonom o cestnej premávke č. 49/2014 Z.z., Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 Z. z., a inými miestnymi predpismi, rešpektovať dopravné a miestne značenia, ako aj povinnosti vyplývajúce z verejných, či súkromných parkovacích miest a riadiť sa príslušnými predpismi a zákonmi v platnom znení. Povinnosť platiť miestne, či parkovacie poplatky týmto nie je dotknutá.

4.11 Ak parkovacie miesto je zo Zákona alebo miestnych predpisov vyhradené, pre určené osoby, alebo je určený spôsob a podmienky využívania parkovacieho miesta, môže Poskytovateľ ponúknuť parkovacie miesto za uvedenia týchto podmienok, pričom Hľadajúci je povinný splniť uvedené podmienky.

4.12 Ak státie na parkovacom mieste je spoplatnené, je Hľadajúci parkovacieho miesta povinný platiť všetky poplatky a splniť si všetky povinnosti, ktoré mu z parkovania na takomto mieste vyplývajú (napr. Uhradiť miestne parkovné a umiestniť potvrdenie viditeľne podľa príslušných pokynov).


Článok V. – Zodpovednosť za škodu

5.1 Prevádzkovateľ aplikácie nezodpovedá za plnenie povinností zo strany Používateľa.

5.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním Používateľa. Jedná sa predovšetkým o škodu spôsobenú Používateľovi:

 • v dôsledku neoprávneného zásahu do aplikácie zo strany samotného Používateľa alebo neoprávneným zásahom inej osoby,
 • škodu spôsobenú v dôsledku dôvodov Vyššej moci.

5.3 Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za záruky, ani iné právne nároky medzi Inzerentom, ktorý parkovacie miesto ponúka a medzi Používateľom, ktorý parkovacieho miesta hľadá, predovšetkým však za uvádzanú cenu za ponúknutie parkovacieho miesta a správnosť informácii, ktoré Inzerent v súvislosti s parkovacím miestom uvádza.

5.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť alebo nečinnosť Používateľov aplikácie, ktorých vzájomné dohody nie sú predmetom tejto zmluvy (dohody medzi Poskytovateľom parkovacieho miesta a Hľadajúcim), majetkové škody alebo ujmu na zdraví vzniknutú počas používania aplikácie v rozpore so zákonom a na ktoré Prevádzkovateľ nemá dosah, plnenie daňových alebo iných právnych povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy a vzájomných dohôd medzi Používateľmi aplikácie navzájom, alebo iných súvisiacich zákonov v platnom znení, ktoré nijakým spôsobom nezasahujú do práv súvisiacich s predmetom zmluvy (používaním aplikácie).

5.5 Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú Prevádzkovateľovi spôsobil najmä porušením alebo ohrozením duševného vlastníctva a neoprávneným využívaním služby, ako aj neoprávneným zásahom do aplikácie.


Článok VI. – Ochrana osobných údajov

6.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) v nevyhnutnej miere pre daný účel. Pre účely týchto Podmienok sa osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

6.2 Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje Používateľa slúžia na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára Používateľ s Prevádzkovateľom.

6.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou Prevádzkovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

6.5. Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

6.6 Ak Používateľ pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov aj pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril výslovný súhlas so zasielaním predovšetkým marketingových e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

6.7 Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľovi poštou alebo e-mailom.

6.8 Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a Prevádzkovateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľ aplikácie spracúva, opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.

6.9 Osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ spracúva pre účely plnenia zmluvy sú:

 • meno a priezvisko alebo používateľské meno (pri registrácii cez Facebook alebo Gmail),
 • fotografia Používateľa (v spojení s už existujúcim účtom prostredníctvom Facebook alebo Gmail),
 • telefónne číslo,
 • kontaktný e-mail,
 • aktuálne informácie o motorovom vozidle, ktoré v čase využívania aplikácie a pre daný účel využíva (značka, model, farba, typ auta, ŠPZ),
 • informácie GPS o polohe motorového vozidla používaného pre daný účel

6.10 Používateľ má pri prihlásení do aplikácie možnosť označiť funkciu s názvom „Zapamätaj“, ktorá umožňuje lokálne uložiť prihlasovacie údaje Používateľa do mobilného telefónu v súboroch spracúvaných aplikáciou Spotee v mobilnom telefóne. Údaje slúžia iba pre účely zjednodušenia prihlásenia Používateľa do aplikácie Spotee tak, že prihlasovacie údaje Používateľa pri spustení aplikácie táto vyplní automaticky. Možnosť manuálne zmeniť tieto údaje (alebo ich aktualizovať) týmto nie je dotknutá.

6.11 Podrobnejšie sú práva dotknutej osoby, ako aj účel a spôsob spracúvania osobných údajov uvedené v osobitnom predpise na webovej stránke Prevádzkovateľa – www.spotee.io.


Článok VII. – Vznik zákazníckeho účtu a základné informácie o zákazníckom účte

7.1 Po nainštalovaní aplikácie do mobilu je aplikáciu možné spustiť s jej základnými funkciami aj bez prihlásenia ako „Neprihlásený užívateľ“, pričom bez prihlásenia sú v aplikácií dostupné iba obmedzené funkcie.

7.2 Prihlásenie do aplikácie je možné iba v prípade, že Používateľ má vytvorený osobný prihlasovací profil (účet). Pred prvým použitím je potrebné účet vytvoriť vyplnením registračných údajov, prečítaním Podmienok, prečítaním informácií o spracúvaní osobných údajov. Ich označením a odoslaním formulára stlačením tlačidla „PRIHLÁSIŤ SA“ Používateľ vyhlasuje, že si Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov prečítal a súhlasí s ich znením. Dokončenie registrácie bez potvrdenia súhlasu s Podmienkami a informácií o spracúvaní osobných údajov, nie je možné. Potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely je dobrovoľné, dá sa kedykoľvek dodatočne odvolať a nie je podmienkou pre využívanie aplikácie a služieb Prevádzkovateľa.

7.3 Aplikácia je prístupná Používateľovi na neobmedzenú dobu, prípadne do zániku zmluvného vzťahu.

7.4 Prehľad jednotlivých služieb, vplyv na poskytovanie funkcií vzhľadom na typ účtu, ako aj poplatok za využívanie platenej služby uvádza nasledujúca tabuľka. Podrobnosti týkajúce sa každej služby sú uvedené v nasledujúcich článkoch týchto Podmienok.

Licenčná zmluva - prehľad funkcií aplikácie Spotee

7.5 Pre správnu funkciu aplikácie a využívanie jej služieb je nevyhnutné, aby Používateľ mal v čase používania aplikácie zapnutú GPS lokáciu vo svojom smartfóne, ako aj sprístupnené a funkčné dátové pripojenie (zapnuté mobilné dáta)

Článok VIII. – Základné funkcie aplikáci

8.1 Základné funkcie sú pre Používateľa dostupné zdarma. Sú to funkcie „Hľadaj parkovacie miesto“ a „Ulož moju pozíciu“.

8.2 Funkcia „Hľadaj parkovacie miesto“ umožňuje vyhľadávanie parkovacieho miesta v blízkom okolí Používateľa.

8.3 Funkcia „Ulož moju pozíciu“ umožňuje uložiť aktuálnu GPS polohu. Okrem polohy je možné uložiť si aj dodatočné informácie o parkovacom mieste (napr. poschodie, zónu, kde zaparkoval svoje vozidlo v garáži a podobne). Táto funkcia ponúka aj možnosť nastaviť časovač.

8.4 Používateľ hľadajúci miesto na parkovanie vidí v aplikácii svoju aktuálnu polohu na mape, s miestami na parkovanie v jeho blízkosti, pričom aplikácia zobrazuje rôznymi farbami, ktoré miesta sú označené ako miesta pre voľné státie, spoplatnené rezidentne (vodič musí pre parkovanie vlastniť rezidentskú kartu pre konkrétne miesto) alebo spoplatnené na základe miestnych predpisov (platené parkovacie miesto na základe hodinových sadzieb prostredníctvom parkovacieho automatu).

8.5 Kompletné informácie identifikujúce parkovacie miesto a osobu Poskytovateľa, ktorá parkovacie miesto ponúka, sú v aplikácií dostupné pred označením záväznej rezervácie parkovacieho miesta. Sú to údaje:

 • cena za ponúknutie miesta,
 • čas, odkedy bude parkovacie miesto voľné,
 • ako dlho je Poskytovateľ ochotný čakať na Hľadajúceho,
 • typ parkovacieho miesta (voľné státie, rezidentné, platené),
 • informácie o Poskytovateľovi,
 • informácie o zaparkovanom aute (značka, model, farba, typ auta, ŠPZ),
 • informáciu o tom, pre aký typ vozidla je pre parkovacie miesto vhodné: motorku, malé auto, stredné auto, auto typu „kombi“, MPV, minibus,
 • ostatné doplňujúce informácie (voliteľné).

8.6 Ak Hľadajúci vo svojom okolí nevidí žiadne dostupné parkovacie miesto, môže využiť funkciu aplikácie, ktorá umožňuje vytvoriť dopyt (požiadavku na parkovacie miesto). Používatelia, ktorí ponúkajú parkovacie miesto (služba aplikácie dostupná za poplatok – viď. Článok IX. týchto Podmienok), vidia takéto dopyty vo svojej aplikácii.

8.7 Rezerváciu parkovacieho miesta vykoná Používateľ kliknutím na tlačidlo „POŠLI“, čím odošle žiadosť o rezerváciu.

8.8 Po potvrdení rezervácie Hľadajúcim, má Poskytovateľ 60 sekúnd na akceptáciu tejto rezervácie. Ak Poskytovateľ potvrdí (príjme) čakajúcu žiadosť o rezerváciu, dôjde k spárovaniu GPS polôh Hľadajúceho aj Poskytovateľa, pričom obaja majú možnosť vidieť vo svojej aplikácii obe polohy, trasu k miestu stretnutia a predpokladaný čas príchodu.

8.9 Zrušenie potvrdenej rezervácie je možné kedykoľvek od okamihu, kedy Hľadajúci a Poskytovateľ vidí GPS polohy oboch zúčastnených strán v aplikácií. Ak však Hľadajúci rezerváciu zruší, má Poskytovateľ právo udeliť Hľadajúcemu negatívne hodnotenie za vykonané zrušenie rezervácie.

8.10 Po príchode Hľadajúceho k parkovaciemu miestu Poskytovateľa musí Poskytovateľ parkovacie miesto bezodkladne uvoľniť, aby Hľadajúci mohol na toto miesto zaparkovať. Poskytovateľ a Hľadajúci sú povinní vysporiadať svoje záväzky a to najmä cenu za poskytnutie, ktorá bola vopred určená Poskytovateľom parkovacieho miesta. Záväzky a povinnosti voči ďalším stranám (napr. povinnosť zaplatiť parkovné parkovacej spoločnosti a podobne) týmto nie je dotknutá.

8.11 Keď Poskytovateľ opustí parkovacie miesto, aby toto miesto uvoľnil Hľadajúcemu, potvrdí Poskytovateľ vo svojej aplikácii odovzdanie parkovacieho miesta tlačidlom „HOTOVO“.

8.12 Keď Hľadajúci zaparkuje na miesto, uvoľnené Poskytovateľom, potvrdí Hľadajúci, že zaparkoval na predmetnom mieste potvrdením vo svojej aplikácii stlačením tlačidla „ZAPARKOVAL“.

8.13 V okamihu, kedy Hľadajúci potvrdil, že zaparkoval, sa spojenie Poskytovateľa a Hľadajúceho v aplikácii preruší, čím prestanú dostávať informácie o vzájomnej polohe. Hľadajúci je aplikáciou vyzvaný označiť hodnotenie spokojnosti (feedback) označením 1 až 5-tich hviezd.

Článok IX. – Funkcie aplikácie dostupné za poplatok (funkcia „Zdieľaj a zarábaj“)

9.1 Aplikácia umožňuje Používateľom využívať službu s názvom „Zdieľaj a zarábaj“. Služba umožňuje ponúknuť parkovacie miesto Poskytovateľa, inému Používateľovi. Ak Poskytovateľ vyžaduje za poskytnutie parkovacieho miesta inému Používateľovi poplatok, je povinný za využívanie tejto služby zaplatiť Prevádzkovateľovi aplikácie províziu.

9.2 Výška provízie je závislá od ceny, ktorú Poskytovateľ za poskytnutie parkovacieho miesta požaduje a ktorú uviedol do aplikácie za predmetné parkovacie miesto. Cena provízie je vypočítaná ako 25% z predmetnej sumy.

9.3 Poskytovateľ môže ponúknuť svoje parkovacie miesto v aplikácií bez uvedenia ceny za poskytnutie (ako parkovacie miesto zdarma). Za poplatok je možné ponúknuť parkovacie miesto až po zakúpení Kreditu.

9.4 Poskytovateľ môže požadovať za ponúknuté parkovacie miesto sumu maximálne do výšky 4-násobku zostávajúceho Kreditu, ktorý má zakúpený na svojom účte.

9.5 Hľadajúci, ktorý o toto parkovacie miesto prejaví záujem, potvrdí ho rezervovaním.

9.6 Ak parkovacie miesto nespĺňa náležitosti uvádzané Poskytovateľom (viď. bod 8.5 týchto Podmienok), Hľadajúci má právo obrátiť sa so sťažnosťou na Prevádzkovateľa aplikácie prostredníctvom e-mailu a dať Poskytovateľovi negatívne hodnotenie „Feedback“.

9.7 Funkcia „Zdieľaj a zarábaj“ umožňuje, aby si Používateľ pridal jedno alebo niekoľko vozidiel, ktoré Používateľ vlastní. Pri parkovaní a zadávaní svojho parkovacieho miesta do aplikácie, mu aplikácia umožňuje vybrať použitý typ vozidla z uložených možností.

9.8 Ak Poskytovateľ nevyužije funkcie tejto aplikácie vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie zostávajúceho Kreditu, ak sa Prevádzkovateľ s Poskytovateľom nedohodne inak.

Článok X. – Platobné podmienky

10.1 Tieto platobné podmienky sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom parkovacieho miesta.

10.2 Prevádzkovateľ na základe objednávky Kreditu od Poskytovateľa vystaví zálohovú faktúru na sumu, na ktorej sa písomnou formou dohodli.

10.3 Prevádzkovateľ pridelí Inzerentovi príslušný počet Kreditov až po pripísaní platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Pridelený kredit je platný po dobu 12 mesiacov od dátumu pridelenia. V prípade nevyčerpania Kreditu do stanovenej doby tento Kredit zaniká.

Článok XI. – Zánik zmluvného vzťahu

11.1 Zmluvný vzťah trvá na dobu neurčitú, a končí zánikom alebo jej zrušením.

11.2 Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite zmluvu zrušiť v prípade, že Používateľ zásadným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Pri porušení týchto podmienok Inzerentom zaniká právo na vrátenie jeho Kreditu v okamihu, kedy k tomuto porušeniu došlo.

11.3 Používateľ môže po odinštalovaní aplikácie požiadať aj o úplné zrušenie používateľského účtu a vymazanie osobných údajov z zmysle Nariadenia GDPR v rozsahu svojich práv.

Článok XII. – Osobitné ustanovenia týkajúce sa vodičov

12.1 Používateľ aplikácie, ktorý je zároveň vodičom, nesmie používať aplikáciu v rozpore so Zákonom o cestnej premávke č. 49/2014 Z.z., Zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2 Pri parkovaní vozidla, je vodič povinný riadiť sa platnými ustanoveniami Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961, Zákonom o cestnej premávke č. 49/2014 Z.z. v platnom znení, miestnymi značeniami a predpismi.

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia

13.1 Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

13.2 Inak neupravené vzťahy v týchto Podmienok sa riadia podľa príslušných ustanovení Zákona č. 49/2014 Z.z., 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č.367/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015, Zákon č. 18/2018 Z.z. a ich novelizácií, ako aj Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

13.3 V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy.

13.4 Tieto Podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. februára 2019.

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave

Prievozská 32

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

PREVÁDZKOVATEĽ:

Spotee s.r.o.

Poniklecova 5870/24

84107 Bratislava

IČO: 52 057 704

info@spotee.io