Ochrana osobných údajov


Dátum účinnosti: 1. Február 2019

Prevádzkovateľ: Spotee s.r.o., Poniklecova 5870/24, 84107 Bratislava, IČO: 52 057 704

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Spotee s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa čl. 24 Nariadenia prijal primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia, ktoré umožňujú zákonné, spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov.


Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Zabezpečenie dodania tovarov a služieb bez spracovania osobných údajov nie je možné. Pre zabezpečenie transparentnosti spracúvania osobných údajov využíva prevádzkovateľ zásadu minimalizácie rozsahu spracúvania.

Informácie a postup spracovania osobných údajov sú špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok s názvom „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“.


Opis plánovaných spracovateľských operácií a účelov spracúvania

Prevádzkovateľ v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou poskytuje službu prevádzkovanie aplikácie určenej pre smartfóny, ktorá slúži na vyhľadávanie voľných parkovacích miest.

Pre zabezpečenie riadnej funkčnosti aplikácie je nevyhnutné spracovať osobné údaje subjektami podľa daného účelu. Na spracovaní osobných údajov sa okrem zamestnancov prevádzkovateľa podieľajú aj tretie strany. Opatrenia pre zabezpečenie transparentnosti a bezpečnosti so spracovaním osobných údajov sa riadi samostatnými zmluvnými podmienkami, ktoré si pre tento účel dohodli obidve strany a ktoré sú v súlade s Nariadením.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho základu:

a) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy – poskytovanie služieb

V prípade, že objednávateľom služieb je právnický subjekt alebo fyzická osoba-podnikateľ, spracúva prevádzkovateľ údaje o podnikateľskom subjekte. V prípade, že objednávateľom služieb je spotrebiteľ, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre daný účel.

Ako dátové úložisko osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku aplikácie Spotee je subdodávateľ Prevádzkovateľa (Sprostredkovateľ) firma Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Nemecko, VAT-ID.: DE267602842, ktorý zabezpečuje údaje pred ich zneužitím alebo stratou šifrovaním a bezpečnostnými opatreniami podľa európskych štandardov.

V súlade s uvedeným účelom sa jedná o spracúvanie týchto osobných údajov:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa trvalého bydliska,
 • telefónne číslo,
 • prihlasovací e-mail do aplikácie Spotee a heslo do aplikácie Spotee,
 • G-mail názov účtu (ak používateľ chce pre prihlásenie do aplikácie a zaregistrovanie použiť na pripojenie cez účet G-mail),
 • Facebook názov účtu (ak používateľ chce pre prihlásenie do aplikácie a zaregistrovanie použiť na pripojenie cez účet Facebook),
 • fotografia používateľa aplikácie, ktorá jednoznačne identifikuje osobu, ktorá parkovacie miesto ponúka,
 • údaje o vozidle slúžiace na identifikáciu predmetného vozidla (značka, model, typ vozidla, farba, ŠPZ, fotografia, GPS poloha vozidla) v súlade so znením podľa Licenčnej zmluvy o používaní aplikácie Spotee.

b) Spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Pre daný účel využíva Prevádzkovateľ službu tretej strany, prostredníctvom Poskytovateľa účtovníckych služieb, s ktorým má opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov ošetrené zmluvne v Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o svojich zákazníkoch v rozsahu:

 • Meno,
 • priezvisko,
 • adresa trvalého bydliska,
 • telefónne číslo,
 • e-mail.

Pod spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti patrí aj povinnosť uchovávať a archivovať doklady, kde sa môžu nachádzať osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH). Pre archiváciu dokumentov využíva Prevádzkovateľ osobný archív, zabezpečený alarmom.


Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na oprávnené účely s ohľadom na nevyhnutnú mieru údajov. Prevádzkovateľ pre dosiahnutie účelu nevyužíva systémy iba automatického rozhodovania, ani profilovanie.Príloha č.1

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Spotee s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ: Spotee s.r.o., Poniklecova 5870/24, 84107 Bratislava, IČO: 52 057 704

Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledovné účely:

 1. spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia požiadaviek zákazníka, účely dojednania podmienok predzmluvných vzťahov, alebo účely plnenia zmluvy;
 2. zabezpečiť dostupnosť webovej stránky a ďalej vylepšovať a vyvíjať túto webovú stránku;
 3. vytvoriť štatistiky používania;
 4. odhaliť, zabrániť a vyšetrovať útoky na našich webových stránkach;
 5. odpovedať na vaše požiadavky;
 6. posielať vám newsletter.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl.6 ods. 1. písmeno b) Nariadenia.

Účel spracúvania (f) spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovateľských operácií vykonaných pred dátumom zrušenia.

Príjemcovia:

Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, účtovnícka firma.

Retenčné obdobia:

Údaje spracovávané v súlade s odsekom (a) budeme uchovávať počas doby 2 rokov.

Údaje spracovávané v súlade s odsekmi (b) až (e) budeme uchovávať počas doby troch mesiacov. Údaje sa ukladajú dlhšie, iba v prípade, ak je to potrebné na preskúmanie zistených útokov na našich webových stránkach.

Ak sa zaregistrujete pre odoberanie nášho newslettru (f), uložíme vaše údaje, kým nedostaneme vaše oznámenie, ktorým odvolávate svoj súhlas, a potom, kým budeme právne zaviazaní tak urobiť.

Dôvod a následky neposkytnutia osobných údajov:

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie daného účelu. Bez týchto údajov nie je možné plniť požiadavky dotknutých osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Prístup k osobným údajom (podľa č. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
 • Právo na opravu údajov (podľa č. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)
 • Právo na vymazanie (podľa č. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (podľa č. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)
 • Právo na prenosnosť údajov (podľa č. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)
 • Právo namietať (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • Automatizované rozhodovanie (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • Právo na odvolanie súhlasu (podľa č. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)

Bližšie o právach dotknutých osôb: Práva dotknutých osôb

Pri návšteve webovej stránky sú zbierané nasledujúce údaje

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Naša webová stránka používa „cookies“. Cookie je malý súbor, ktorý môže byť uložený vo vašom počítači, keď navštevujete webstránku. V podstate, cookies sa používajú, aby zabezpečili pre užívateľa fungovanie dodatočných funkcií na webovej stránke. Môžu byť napríklad použité na pomoc pri navigácii na webovej stránke, aby ste mohli pokračovať v používaní nastaveniach webovej stránky, zo stavu z ktorého ste ju opustili, alebo uložiť vaše predvoľby a nastavenia pri prehliadaní webových stránok. Súbory cookie nemôžu pristupovať ani čítať ani meniť žiadne iné údaje v počítači.

Väčšina súborov cookie na týchto webových stránkach je tzv. „Session cookies“. Po opustení našej webovej stránky budú automaticky odstránené. Trvalé súbory cookie však zostávajú vo vašom počítači, kým ich manuálne neodstránite vo svojom prehliadači. Používame také trvalé cookies, aby sme vás poznali pri ďalšej návšteve našich webových stránok.

Ak chcete v počítači ovládať súbory cookie, môžete si vybrať nastavenia prehliadača, aby ste dostali upozornenie, keď webová stránka chce uložiť súbory cookie. Môžete tiež zablokovať alebo odstrániť súbory cookie, ak už boli uložené vo vašom počítači. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako nastaviť tieto kroky, použite vo svojom prehliadači funkciu „Pomoc“.

Upozorňujeme, že zablokovanie alebo odstránenie súborov cookie by mohlo narušiť vaše skúsenosti online a zabrániť tomu, aby ste plne využívali tento web.

Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa „súbory cookie“, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby mohli webové stránky analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Vaše údaje spracovávame na základe prevažujúceho legitímneho záujmu, aby sme efektívne vynaložili náklady na generovanie ľahko použiteľných štatistík webových stránok.

Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookie o používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy a ULR stránok prístupných na našich webových stránkach) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Nebudeme uchovávať žiadne z vašich osobných údajov zhromaždených v súvislosti so službou Google Analytics.

Naše webové stránky používajú funkciu anonymizácie IP poskytovanú službou Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto spoločnosť Google skrátená / anonymizovaná ihneď po jej prijatí. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania súhrnných správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu. Spoločnosť Google nebude priraďovať vašu IP adresu prenášanú vaším prehliadačom akýmikoľvek inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala vaše dáta stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Môžete tiež zablokovať zhromažďovanie údajov prostredníctvom služby Google Analytics na našich webových stránkach kliknutím na odkaz uvedený nižšie. Potom nastavíte cookie odhlásenia, ktoré zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok.

Ďalšie informácie o zmluvných podmienkach a vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránkach https://www.google.com/analytics/terms/sk.html a https://policies.google.com/?hl=sk.

Používanie plug-in sociálnych médií

Táto webová stránka využíva doplnky sociálnych médií, napríklad Facebook, Instagram a Youtube.

Tieto doplnky sú deaktivované („zakázané“) a môžu byť aktivované kliknutím. Vaša IP adresa, adresa URL našich webových stránok a súbory cookie budú potom prenesené na príslušnú sociálnu mediálnu službu. Ak skutočne chcete používať doplnok a jeho funkčnosť, musíte dvakrát kliknúť. Nevieme, na aký účel a do akej miery bude služba sociálnych médií zhromažďovať, ďalej spracúvať a používať údaje; to závisí od funkčnosti zásad ochrany osobných údajov pre plug-in a sociálnych médií.

Vkladanie videí YouTube

Internetové stránky, z ktorých sa pomocou technológie iFraming vkladajú videá, prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Videá sa po kliknutí označia logom spoločnosti YouTube. Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Ak navštívite jednu z našich internetových stránok s vloženými videami, prehliadač Internet Explorer nenadviaže automaticky spojenie so serverom príslušnej siete. Kliknutím na vložené video vyjadrujete svoj súhlas s komunikáciou s uvedenými internetovými stránkami a s umiestňovaním súborov cookie týmito internetovými stránkami. Kliknutím na vložené video sa informácia o tom, že ste navštívili naše internetové stránky, automaticky zašle prevádzkovateľovi uvedených stránok a uvedené stránky umiestnia súbory cookie.

Ak ste pri návšteve našich internetových stránok prihlásený/-á na uvedených stránkach, prenesené údaje sa budú spájať s vaším používateľským účtom. Ak chcete sieti zabrániť tomuto spájaniu informácií s vaším používateľským účtom, odhláste sa z príslušnej siete pred tým, než na dané video kliknete.

Aj keď nie ste zaregistrovaný/-á ako člen uvedených stránok alebo nie ste momentálne prihlásený/-á, po kliknutí na dané video sa vaše údaje môžu uchovávať prevádzkovateľom uvedených stránok. Nemáme žiaden vplyv na umiestňovanie súborov cookie tretích strán, ani na obsah a rozsah údajov zbieraných uvedenými stránkami, ani na to, ako sa tieto údaje používajú. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených internetových stránok.

Facebook Pixel

Naša webová stránka meria počet konverzií pomocou pixelov akcie návštevníka z Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tie umožňujú sledovať správanie návštevníkov webu po kliknutí na reklamu na Facebook, aby sa dostali na webovú stránku poskytovateľa. To umožňuje analýzu efektívnosti reklám Facebook na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a ich budúcej optimalizácie.

Zozbierané údaje sú nám anonymné ako prevádzkovatelia týchto webových stránok a nemôžeme ich použiť na vyvodenie záverov o totožnosti našich užívateľov. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook, ktorá môže vytvoriť spojenie s vaším profilom na Facebooku a ktorá môže používať údaje na vlastné reklamné účely, ako je uvedené v politike ochrany osobných údajov Facebooku. To umožní spoločnosti Facebook zobrazovať reklamy na Facebooku aj na stránkach tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, ako sa tieto údaje používajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu vlastných publík môžete tiež deaktivovať v sekcii Nastavenia reklám na stránke www.facebook.com/ads/preferences/ . Najprv sa musíte prihlásiť do Facebooku.

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete sa odhlásiť z inzercie založenej na využívaní z Facebooku na webovej stránke Európskej interaktívnej aliancie digitálnej reklamy: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.